TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF

Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Alao io zazavavy io ho vadiko. Ny karaba telo dia hateloana. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay? Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa. Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 18.60 MBytes

Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy. Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io. Ary hoy kosa izy: Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao? Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao?

Tsy nahita azy aho; ary nolazain’ny olona tompon-tany fa tsy nisy vehivavy janga teo. Fa efa namidiny izahay sady nohaniny lalandava ny volanay rehetra. Moa mbola hanana hafaliana ihany va aho rehefa tratrantitra toy izao, sady efa antitra koa itompokolahy? Bera-lahai-roy; indro, eo anelanelan’i Kadesy sy Bareda izany. Mba atopazy ny masonao ka jereo, amlagasy sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy ny osivavy, satria efa hitako izay rehetra nataon’i Labana taminao.

  TÉLÉCHARGER NIRVANA INNA

Iza moa no anaranao?

Konkordansa.

An’i Jakoba mpanomponao ireo, dia zavatra nampanaterina ho an’itompokolahy Esao; ary indro koa izy ao aorianay ao.

Hiverina aminao tokoa Aho raha avy ny taona toy izao; ary, indro hanana zazalahy Saraha vadinao. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao an-tranon’ny rainay?

baiboly malagasy pdf

Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. Izany no Esao, rain’ny Edomita.

Konkordansa. – FJKM

Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5 fa fantatr’Andriamanitra fa na amin’izay andro hihinananareo babioly dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy.

Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Avy any amin’ny tany Kanana izahay mba hividy hanina.

baiboly malagasy pdf

Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza. Dia nandry taminy izy tamin’iny alina iny. Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho.

Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo bbaiboly, ka nampisotroiny ralehilahy. Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy. Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho. Moa tsy Rahely va no nanompoako anao?

Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Marina noho izaho izy, satria tsy nomeko ho vadin’i Sela zanako. Chapitre 40 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’izy roa lahy tandapan’i Farao] Ary taorian’izany ny mpitondra kapoakan’ny mpanjakan’i Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin’ny mpanjakan’i Egypta tompony. Alvana sy Manahata sy Ebala sy Sefo ary Onama. Fa hoy izy roa lahy: Inona izato manjo anao, ry Hagara? Angamba efa-polo no ho hita ao.

  TÉLÉCHARGER GOLO LHBIBI MALOU GRATUITEMENT

Baiboly – Heviteniny – FPMABX

Indro, efa reko ny rainao niteny malagay Esao rahalahinao nanao hoe: Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho bbaiboly lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Aiza moa ilay vehivavy janga izay tamoron-dalana teo Enaima? Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny bsiboly alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko. Andrao hisy loza hanjo azy.